AEC 351

368211 - AGRI BUSINESS MANAGEMENT [2/62]

การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่เผชิญกับการประกอบธุรกิจการเกษตร ปัญหาการได้มา การจัดรูป และการจัดการที่ดิน แรงงานและทุน

แซ่ลิ่วอ.กรรณิกา